Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Tjänster och Produkter från IT-Bolaget Åland Ab (Leverantören)

Tjänster

1. Genomförande av uppdrag

Uppdraget skall i huvudsak genomföras i kundens lokaler om inte annat avtalats. Platsen anses vara kundens adress vid tidpunkten för avtalets tecknande, under kundens ledning och kontroll. Arbete utanför kundens lokaler kan avtalas före arbetet påbörjas.

Uppdraget skall dokumenteras och i övrigt utföras på det sätt kunden anvisar. Leverantören svarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av god sedvänja inom branschen.

2. Ersättning till Leverantören

Arvodet innefattar ersättning för alla kostnader samt utlägg som Leverantören har haft för uppdragets fullgörande.

Resekostnad och traktamente utgår enligt finländskt skattedirektiv, om kunden och Leverantören inte skriftligen avtalat annat. Resekostnader, traktamenten och produkter specificeras i faktura eller i särskild reseräkning.

3. Debitering och betalning

Betalning sker mot faktura 14 dagar netto. Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av det arbete som utförts under den period som fakturan avser, samt om fakturan avser slutlikvid.

Fakturering av löpande tjänster sker en gång per månad. Beställt arbete faktureras löpande. Fakturan skall vara kunden tillhanda senast tre månader efter det att uppdraget slutförts. Dröjsmålsränta utgår med referensräntan plus åtta procentenheter enligt räntelagen.

Betalning sker via bank på av Leverantören angiven förfallodag. Bestridande av fakturan eller del därav skall ske inom 8 dagar. Är parterna oense om någon del av fakturabeloppet skall ostridigt belopp betalas inom angiven tid.

Mervärdesskatt tillkommer på mervärdesskattepliktiga tjänster och varor.

4. Personal

Leverantören får byta ut anställd som arbetar med uppdraget mot annan likvärdig anställd efter skriftligt medgivande av kunden. Sådant medgivande får vägras endast om föreslagen ersättare inte uppfyller kundens säkerhetskrav eller om annan saklig grund föreligger.

Om kunden inte accepterar av Leverantören föreslagen ersättare, upphör avtalet att gälla sedan kunden erlagt ersättning för utfört arbete.

Leverantören får efter medgivande från kunden anlita underkonsult för att utföra del av uppdraget. Leverantören ansvarar för underkonsulten såsom för eget arbete. Vad som anges ovan ang. byte av personal gäller även byte av underkonsult.

Underkonsultens arbete ersätts, om annat inte skriftligen avtalats, enligt de grunder som gäller för arbete utfört av Leverantören.

5. Arbetstid

Leverantörens personal skall vara tillgänglig för kunden under kundens arbetstid, normalt vardagar kl. 08.00-16.00.

Övertid som är överenskommen och beställd av kunden ersätts med en 100% förhöjd timersättning om den avser arbete på vardagar mellan kl. 17.00-08.00.

Övertid som är överenskommen och beställd av kunden ersätts med en 200% förhöjd timersättning om den avser arbete på lördag, söndag eller annan allmän helgdag.

Ej beställd övertid som utförs av Leverantören är normal arbetstid.

6. Nya uppdragsgivare

Om kundens bedömning är att uppdraget är känsligt pga. Leverantörens andra kunder verksamma i samma bransch som kunden. Kan personal som Leverantören använt för uppdraget avtalas bort och inte utan kundens skriftliga medgivande användas för uppdrag av liknande karaktär hos andra kunder verksamma i samma bransch som kunden inom sex månader från uppdragets slutförande eller den tidigare tidpunkt då den anställde lämnade uppdraget. Leverantören svara för att detta även iakttas av underkonsult som Leverantören anlitat.

Är uppdraget av strategisk karaktär anges detta uttryckligen i avtalet under rubriken särskilda villkor. Kunden har rätt att, sedan uppdraget påbörjats, begära omförhandling av avtalet på denna punkt.

7. Utbildning mm.

Leverantören har rätt att under uppdragets genomförande låta sin personal delta utbildningar hos kunden, som meddelats och accepterats av kunden före aktuellt kurstillfälle.

8. Upphovsrätt

Om annat inte skriftligen avtalats har kunden ägande och upphovsrätt till system, program, dokumentation och metoder som kunden beställt och bekostat. Leverantören får inte utan skriftligt medgivande av kunden publicera eller på annat sätt nyttja sådant utredningsmaterial eller arbetsresultat.

Metoder, systemmoduler och dyl. som utvecklats av Leverantören utan direkt anknytning till uppdraget är Leverantörens egendom. Kundens rätt till nyttjande av dessa skall skriftligt avtalas.

9. Intrång

Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara kunden om krav riktas eller talan för mot kunden om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av programvara som Leverantören utvecklat åt kunden enligt uppdraget.

Leverantören åtar sig vidare att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning, skiljedom enligt finsk lag om skiljeman eller dom i domstol, kan bli skyldig att utge på grund av användning av programvara som Leverantören utvecklat åt kunden enligt uppdraget.

Leverantören åtagande gäller endast under förutsättning att Leverantören inom skälig tid skriftligen underrättas av kunden om framförda anspråk och/eller väckt talan mot kunden samt att Leverantören ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

Om intrång befinns föreligga och Leverantören på sätt som ovan anförts och deltar i rättegång eller förlikning, eller om det enligt Leverantörens egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, skall Leverantören på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden rätt att fortsätta att använda programvaran eller ersätta den med annat motsvarande program, vars användning inte innebär intrång, eller ändra den så att intrång inte föreligger, eller återta den och kreditera kunden ett belopp motsvarande programvarans värde, med hänsyn till den tid den redan använts och normal avskrivningstid.

Fullgör Leverantören inte inom skälig tid sin skyldighet enligt ovan, har kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot programvarans nedsatta värde på grund av intrånget. Innebär intrånget väsentlig olägenhet för kunden har kunden rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören omgående häva avtalet i sin helhet. Häver kunden avtalet har kunden rätt till skadestånd.

Leverantören är inte ansvarig mot kunden för intrångsanspråk som grundas på att programvaran använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i uppdraget eller på att programvaran ändrats eller använts på ett sätt för vilket den inte konstruerats.

Vad som sägs i denna bestämmelse om intrång i programvara gäller även användardokumentation som Leverantören levererat till kunden enligt uppdraget.

Leverantören ansvarar för kundens intrång i annans rätt är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger kan kunden inte rikta andra anspråk mot Leverantören med anledning härav.

10. Licenser

Tjänster såsom licenser erhållna för kunds räkning eller funktion enligt detta avtal, prisjusteras om leverantören av licenserna ändrar priset på sin tjänst och/eller när myndighet ändrar eller påför avgift i nästkommande kundfaktura.

11. Ansvar för användning

Kunden bestämmer om användningen av programvara som Leverantören utvecklat åt kunden under uppdraget och svarar ensam för användningens lämplighet och lönsamhet samt för erforderliga tillstånd, medgivanden, kontroller och säkerhetsåtgärder.

12 Sekretess och säkerhet

Leverantören förbinder sig att vidta de åtgärder som erfordras för att all information och allt material som Leverantören erhåller från kunden och som är av konfidentiell natur eller som angår kunder och kunders förhållande till kunden skall behandlas strängt konfidentiellt.

Detsamma gäller ekonomiska, statistiska och tekniska uppgifter som rör kundens verksamhet och som Leverantören får kännedom om under uppdraget. Leverantören förbinder sig att inte ge obehöriga kännedom om eller för egen eller annans räkning utnyttja något som kan vara av konfidentiell natur beträffande kundens egna eller dess kunders förhållanden.

Leverantören skall, om kunden begär det, underteckna sekretessförbindelse på blankett som kunden tillhandahåller.

Sekretessen gäller inte för sådan information som Leverantören kan visa har blivit känd för Leverantören på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Leverantören har inte heller sådan skyldighet i fråga om idéer, begrepp, kunskaper eller teknik som hänför sig till databehandling och som överlämnats av kunden till Leverantören eller under framtagande av programvara utvecklas av Leverantören eller av Leverantören och kunden gemensamt. Sådana idéer, begrepp, kunskaper eller tekniker får nyttjas av bägge parter.

Leverantören skall vid tjänstgöring i kundens lokaler iaktta de säkerhetsrutiner som kunden tillämpar och skall före ingåendet av detta avtal informera sig om dessa rutiner.

Kunden förbinder sig att vidta de åtgärder som erfordras för att behandla all information och allt material som kunden erhåller från Leverantören och som är av konfidentiell natur på motsvarande sätt som beskrivits ovan vad gäller Leverantörens skyldigheter gentemot kunden.

De åligger Leverantören att tillse att Leverantörens skyldigheter enligt denna bestämmelse om sekretess och säkerhet även iakttas av eventuell underkonsult samt av sådan personal hos Leverantören och underkonsult som är sysselsatt med eller på annat sätt får del av information och material som rör uppdraget.

13. Ansvarsbegränsning

Kunden får inte anlita annan att utföra avtalets åtagande utan inhämta godkännande från Leverantören. Part är inte ansvarig för skada som beror av finsk eller utländskt lagbud, finsk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Leverantören ansvarar inte heller, utom vid grov vårdslöshet eller uppsåt, för indirekt förlust.

Som indirekt förlust anses; Förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning. Annan förlust till följd av tjänst eller arbete som utförts av Leverantören inte kan nyttjas på avsett sätt. Utebliven vinst till följd av ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte varit gällande. Samt annan liknande förlust, om den varit svår att förutse för Leverantören.

Som indirekt förlust enligt ovan anses dock inte en sådan förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i här ovan.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av part som varit normalt aktsam.

Föreligger hinder för part att vidta åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges här ovan eller på grund av omständighet av annat slag, som parten inte kunnat råda över, får åtgärden skjutas upp till hindret har upphört. Om ett uppdragsfullgörande försenas med minst tre månader till följd av sådan omständighet, äger vardera parten skriftligen rätt att frånträda avtalet utan ersättningsskyldighet.

Leverantörens totala ersättningsansvar till följd av uppdraget är, utom vid grov vårdslöshet eller uppsåt eller vid intrång enligt punkt 9, högst det sammanlagda arvodet enligt uppdraget.

14. Jouruppdrag

Leverantören erbjuder jour uppdrag åt sina kunder. Kunder utan särskilt avtalat jouruppdrag debiteras 1000€ per uppdrag normal arbetstid 08:00 – 16:00 vardagar samt 2000€ per uppdrag utanför normal arbetstid.

15. Uppsägning, Avtalet mm.

Kunden kan när som helst under uppdraget säga upp avtalet eller begränsa uppdragets omfattning. Avtalet gäller med ett år i taget från tecknandet och förlängs automatiskt om inte uppsägning sker. Besked om uppsägning skall lämnas skriftligen med minst tre månaders varsel. Sägs avtalet upp utgår ersättning till Leverantören för utfört arbete, nerlagda kostnader och nödvändig avvecklingskostnad.

Leverantören kan frånträda uppdraget omgående om det väsentligen ändras eller om kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet.

Om Leverantören frånträder uppdraget enligt föregående stycke skall ersättning utgå till Leverantören för utfört arbete och uppkomna kostnad. Om frånträdandet sker på grund av punkt 4 ovan skall kunden även utge ersättning för förlust som åsamkas Leverantören till följd av att frånträdandet av uppdraget, ersättningen storlek uppgår till max 12 månaders avgift på huvudavtalet.

16. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt finsk lag om skiljeman. Skiljedomens språk skall vara svenska.

Produkter

IT-Bolaget Åland Ab kan till kunden sälja produkter med ansvar enl. punkt 2 här ovan eller tillverkarens specifikation. Ansvar för garanti och funktion tillfaller produkttillverkaren.

ALLMÄNNA VILLKOR

Publiceras på IT-Bolagets hemsida och kan ändras av Leverantören utan förbehåll.